Dukat mliječna industrija Privacy Policy

Effective day 27 veljače 2020

Od 25. svibnja 2018. u Republici Hrvatskoj izravno se primjenjuje Uredba EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba).

Ove informacije, sukladno Općoj uredbi, imaju za cilj pružiti Vam pregled o obradi Vaših osobnih podataka, te Vas upoznati i s Vašim pravima u vezi s navedenom obradom, a u svrhu zaštite Vaše privatnosti. 

Dukat d.d. Zagreb, Ulica Marijana Čavića 9, OIB: 25457712630 obrađuje osobne podatke pojedinaca sukladno navedenoj Općoj uredbi te u skladu sa svim pozitivnim propisima iz područja zaštite osobnih podataka koji su na snazi u Republici Hrvatskoj, po najvišim standardima koje Dukat d.d. primjenjuje u svom poslovanju. 

Sukladno člancima 13. i 14. Opće uredbe, Dukat d.d. kao voditelj obrade (u daljnjem tekstu: Voditelj obrade ili Dukat) informira Vas o sljedećem:  

1.    Službenik za zaštitu osobnih podataka je: INFO HOUSE d.o.o., Zagreb, Hebrangova 27, e-mail: dubravka@dataprotection-officer.hr 


2.    Osobni podaci

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca – fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”) – izravno ili neizravno. Prikupljamo samo one osobne podatke koji su nam neophodni za svrhu obrade pridržavajući se načela smanjenja količine podataka, zakonitosti, poštenosti, transparentnosti.  

Podatci koje prikupljamo automatski

Kada koristite našu internetsku stranicu, također prikupljamo informacije automatski, od kojih neke mogu biti osobni podatci. To uključuje podatke kao što su postavke jezika, IP adresa, lokacija, postavke uređaja, operativni sustav uređaja, informacije o prijavi, vrijeme korištenja, zatraženi URL, izvješće o statusu, korisnički agent (informacije o verziji preglednika), operativni sustav, povijest pregledavanja, korisnička identifikacija oznaka vanjskih usluga poput društvenih mreža (ako na to pristajete i to izričito dopuštate) i vrsta pregledanih podataka. Također možemo prikupljati podatke automatski preko kolačića. O podacima koje prikupljano putem naših Internet stranica postoji Politika kolačića u kojoj se možete detaljno informirati o navedenom.


3.    Izvor osobnih podataka

Dukat osobne podatke prikuplja izravno od ispitanika odnosno Kandidata koji se prijave na natječaj za otvorena radna mjesta te Kandidata koji dostave otvorene molbe za posao (u daljnjem tekstu: Kandidati), kao i javno dostupnih društvenih mreža  kad se podaci potencijalnih kandidata prikupljaju u cilju ocjene adekvatnog kandidata za posao.  

U tim slučajevima prikupljaju se sljedeća kategorije podataka:

a) identifikacijski podaci (ime, prezime, spol, datum i godina rođenja)

b) podaci za kontakt (adresa, poštanski broj, mjesto prebivališta/boravišta, broj mobitela, e-mail adresa, )

c) informacije o obrazovanju, vještinama, radnom iskustvu (obrazovanje, ranije radno iskustvo, specifična znanja i vještine)

d) životopis (fotografije i svi drugi osobni podaci koje Kandidat navede u životopisu)

(dalje: Osobni podaci Kandidata) 


4.    Svrhe obrade 

Vaše podatke koristimo u sljedeću svrhu:

-    Provođenja selekcijskog procesa i zapošljavanja, 


5.    Pravni osnov obrade

Vaše podatke obrađujemo temeljem:

-    ugovora, sukladno članu 6. stavku 1. točci b) Opće uredbe; 

-    temeljem zakona odnosno kad je obrada podataka nužna radi poštovanja naših pravnih obaveza, sukladno članku 6. stavku 1. točci c) Opće uredbe

-    temeljem privole, sukladno članu 6. stavku 1. točci a) Opće uredbe. Kad osobne podatke obrađujemo temeljem privole, imate pravo u svako doba danu privolu opozvati te se u svrhu opoziva privole možete obratiti na kontakt naveden u točci 10. ovih Informacija, s time da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade podataka prije njezinog povlačenja.

-    temeljem legitimnog interesa, sukladno članku 6. stavku 1. točci f) Opće uredbe. Kad obrađujemo podatke temeljem našeg legitimnog interesa, vodimo u najvećoj mogućoj mjeri računa o Vašim pravima i interesima te poduzimamo sve odgovarajuće – razumne  pravne i tehničke mjere zaštite Vaših osobnih podataka kako navedena obrada osobnih podataka ne bi narušila pravednu ravnotežu između ispitanika i voditelja obrade. 


6.    Primatelji podataka / kategorije primatelja

Vaše podatke možemo dostavljati nadležnim državnim tijelima o kojima će Kandidati biti prethodno obaviješteni u skladu s važećim propisima. 

Vaše podatke nadalje možemo dostavljati agencijama za zapošljavanje te izvršiteljima obrade koji podatke obrađuju temeljem našeg pisanog naloga i uputa. Izvršitelji obrade podatke obrađuju isključivo prema uputama Dukata te jamče za sigurnost i povjerljivost povjerenih im osobnih podataka.

Osobne podatke možemo otkriti i nadležnim tijelima, kao što su tijela kaznenog progona i drugim vladinim tijelima ako je to određeno zakonom ili je strogo nužno za sprječavanje, otkrivanje ili progon kaznenih djela i prijevare.

Vaše podatke ne dostavljamo neovlaštenim osobama već ih obrađujemo zakonito i pošteno u zakonite svrhe poštujući sva načela iz članka 5. Opće uredbe.


7. Zaštita osobnih podataka

Sve naše mrežne stranice i profili društvenih mreža i partneri primjenjuju razumne mjere za sprječavanje neovlaštenog pristupa i zloupotrebe informacija, uključujući i osobne podatke. Za zaštitu i čuvanje informacija te osobnih podataka koristimo odgovarajuće poslovne sustave i postupke. Također koristimo sigurnosne postupke te tehnička i fizička ograničenja pristupa i korištenja osobnih podataka na našim serverima. Pristup osobnim podatcima dopušten je isključivo ovlaštenom osoblju u poslovne svrhe.


8. Razdoblje čuvanja osobnih podataka 

Vaše osobne podatke čuvat ćemo koliko god je to potrebno za ostvarenje svrhe. To znači da ćemo vaše osobne podatke čuvati dok postoji privola ispitanika, za vrijeme za koje smo po zakonu dužni čuvati podatke, za vrijeme trajanja ugovora  te samo onoliko koliko je to potrebno u okviru našeg legitimnog interesa.

Osobni podaci Kandidata s kojima nije zasnovan radni odnos bit će pohranjeni kod Voditelja obrade godinu dana od dana podnošenja prijave na natječaj, dok će osobni podaci Kandidata s kojima je zasnovan radni odnos u skladu sa zakonskim propisima biti pohranjeni kod Voditelja obrade trajno.

Ako imate dodatna pitanja o specifičnom razdoblju zadržavanja određenih vrsta osobnih podataka o Vama koje obrađujemo, molimo, kontaktirajte nas na kontakt naveden u točci 10. ovih Informacija.


9. Prava ispitanika i način ostvarivanja prava

Svaka osoba čije osobne podatke obrađujemo ima pravo na pristup svojim osobnim podacima, kao i pravo na ispravak, promjenu i brisanje osobnih podataka. 

 Imate pravo uputiti pritužbu na način na koji koristimo vaše osobne podatke, odnosno i pravo uputiti prigovor nadležnom nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

U slučaju kada upotrebljavamo vaše osobne podatke na temelju vaše privole, imate pravo u bilo kojem trenutku povući tu privolu u skladu s primjenjivim zakonom, a što ne utječe na zakonitost obrade prije povlačenja privole. 

Ako Kandidat želi sudjelovati u postupku provođenja selekcijskog procesa i zapošljavanja, potrebno je pružiti Osobne podatke. Ukoliko Kandidat neće pružiti Osobne podatke, ne može sudjelovati kao Kandidat u selekcijskom procesu.

Ako imate pitanja ili pritužbe u vezi s našom obradom vaših osobnih podataka ili želite ostvariti neka od prava koja imate u skladu s ovom obavijesti, slobodno nas kontaktirajte na pr@hr.lactalis.com. 


10. Točnost / ažurnost osobnih podataka

Pouzdajemo se u vas da ćete se pobrinuti da vaši osobni podatci koje nam vi dajete budu potpuni, točni i ažurirani. Molimo, odmah nas obavijestite o izmjenama ili nepravilnostima vaših osobnih podataka tako što ćete nas kontaktirati na pr@hr.lactalis.com. Obradit ćemo vaš zahtjev u skladu s primjenjivim zakonima.


11.   Izmjene / ažuriranje Informacija 

S obzirom na to da se naše poslovanje neprestano mijenja te se u svezi s tim mogu pojaviti i nove obrade osobnih podataka, ove Informacije bit će adekvatno ažurirane. Ako želite pregledati izmjene koje se povremeno unesu u ove Informacije, preporučujemo vam da otvorite ove Informacije i pregledate izmjene. Ako unesemo značajne izmjene ili izmjene koje će imati utjecaj na vas (npr. započnemo obrađivati vaše osobne podatke u svrhe koje nisu prethodno navedene), o tome ćemo vam pružiti informacije.